Portiers in de horeca

Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Alle informatie, wetten en regels over inzet van portiers in de horeca. Veiligheid in uw horecabedrijf is natuurlijk erg belangrijk. Om de veiligheid van uw werknemers en gasten te kunnen waarborgen kunt u portiers inzetten.  

Sinds 1 april 1999 vallen portiers die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van een horecabedrijf onder de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De wet stelt dat particuliere bedrijven die beveiligingswerkzaamheden verrichten, moeten voldoen aan de eisen die op grond van de wet- en regelgeving aan beveiligers worden gesteld. Dit betekent dat het regime van de wet van toepassing is op portiers die beveiligingswerkzaamheden verrichten.

Verplichtingen
Een horecaondernemer kan in beginsel niet verplicht worden een horecaportier in dienst te nemen of in te huren. Dat kan alleen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven en er feitelijk beveiligingswerkzaamheden worden verricht. Indien u niet onder de wet wilt vallen moet u er voor zorgen dat eventueel toezicht de normale zorg en waakzaamheid van eigen huis en haard niet overschrijdt. KHN verwijst ter zake naar de inhoud van de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede kamer van 28 februari 1997. U kunt bijvoorbeeld het aantal (toegestane) bezoekers in de gaten houden. Incidentele fysieke aanwezigheid bij de ingang  kan een proportionele vorm van normale waakzaamheid zijn. Een structureel deurbeleid en het selecteren van gasten vallen wel onder de reikwijdte van de wet.

Vergunning
Reguliere beveiligingsbedrijven beschikken over een beveiligingsvergunning en hun medewerkers beschikken over het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker. Voor de horecabeveiliging is een zogenaamde beperkte vergunning ontwikkeld, met daaraan gekoppeld een speciaal diploma Horecaportier. Bedrijven die in het bezit zijn van deze vergunning, mogen beveiligingswerkzaamheden in de horeca verrichten. 

Aan welke eisen moet een portier voldoen?
De Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus stelt de volgende eisen aan horecaportiers:

 • Horecaportiers moeten gescreend worden door de politie;
 • Uw portiers mogen de laatste 4 jaar niet zijn veroordeeld voor een misdrijf waarbij een geldboete werd opgelegd en mogen de laatste 8 jaar niet zijn veroordeeld voor een misdrijf waarbij gevangenisstraf werd opgelegd. Voor de exacte criteria kunt u terecht bij de Regiopolitie;
 • Toestemming kan door de politie geweigerd worden als op basis van feiten kan worden aangenomen dat de portier 'onvoldoende betrouwbaar' is om voor een beveiligingsorganisatie te werken. Per 1 mei 2014 kan toestemming geweigerd worden wanneer er concrete aanwijzigingen zijn dat iemand  'verkeert in (zware) criminele kringen'. 
 • De portiers moeten bovendien een legitimatiebewijs dragen;
 • Portiers dienen te beschikken over het diploma Horecaportier of het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker;
 • Hun werkgever moet een vergunning hebben van het ministerie van Justitie.

Voldoen aan de wetgeving
Er zijn drie manieren om als horecaondernemer aan de wet te voldoen:

 1. Zelf een vergunning aanvragen
  U kunt zelf een beperkte vergunning aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het oprichten van een bedrijfsbeveiligingsdienst. U moet hiervoor onder meer aangeven hoe u de beveiligingorganisatie opzet en inricht en hoe u het personeel instrueert. Bij deze optie blijven de portiers bij u in loondienst. Daarnaast bent u dan zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet.
  Zie:
  http://www.ondernemersplein.nl/regel/vergunning-recherchebureau en
  http://www.ondernemersplein.nl/stappenplan/particulier-beveiligingsbedrijf-starten
 2. Portiers betrekken van een particulier beveiligingsbedrijf met een vergunning
 3. Portiers betrekken van een stichting die over de vergunning beschikt
  U kunt ook samen met uw collega-ondernemers een stichting oprichten die de vergunning aanvraagt. Vervolgens betrekt u dan uw portiers van die stichting. Deze mogelijkheid biedt aan horecaondernemers de mogelijkheid om op een goedkope manier hun eigen portiers uit de stichting te kunnen betrekken.

Portiersopleiding
Bij diverse instanties in Nederland kunt u een opleiding tot horecaportier volgen. Het diploma Horecaportier is vereist om horecaportiersdiensten te mogen uitoefenen. 
Het officiële examen wordt afgenomen door het SVH (tel: 0900-1402) en bestaat uit een schriftelijk theorie-examen met meerkeuzevragen en een mondeling praktijkexamen.
Overigens is de opleiding niet verplicht, alleen het diploma! 
 
Rol van de gemeente
In de Algemene Plaatselijke Verordening mag de gemeente geen globale portiersverplichting stellen. De gemeente kan wel in een individuele vergunning (bijvoorbeeld de exploitatievergunning) nadere eisen met betrekking tot veiligheid stellen. Een voorbeeld is dat de verplichting een bepaald veiligheidsniveau voor de bezoekers te garanderen of het rustiger laten verlopen van het sluitingsuur. De wijze waarop aan de eis wordt voldaan is een keuze van d e ondernemer. De burgemeester geeft daarna aan of met een bepaalde keuze van de exploitant aan zijn eis wordt voldaan. In de praktijk kan evenwel blijken dat u door deze bepalingen van de gemeente niet gauw onder de inzet van portiers uitkomt. Dat laatste moet dan wel door de omstandigheden concreet gemaakt kunnen worden. 

Geen alternatief voor politie
Het kan niet zo zijn dat portiers worden ingezet als alternatief voor de politie. Er is  jurisprudentie die zegt dat een afgedwongen portiersplicht een te zwaar middel kan zijn. Een goed alternatief kan, volgens de rechter,  ook zijn dat er door de horecaondernemers een convenant met de gemeente wordt afgesloten met afspraken over maatwerk, bijvoorbeeld beleid inzake happy hours, een kwartier voor sluitingstijd geen consumpties meer verstrekken en dergelijke.
 
Portiers bij evenementen
In de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening staan de regels omtrent evenementen vastgelegd. Echter, ook hier geldt dat er geen globale portierseisen opgenomen mogen worden. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geconcludeerd dat een burgemeester beoordelingsvrijheid heeft bij de de inschatting van veiligheidsrisico's bij voorgenomen evenementen. De burgemeester  moet voldoende kunnen motiveren waarom hij professionele begeleiding nodig acht en dat het toezicht verder  uitgaat boven de normale zorg en waakzaamheid.  Afhankelijk van de grote en de aard van het evenement kan de gemeente in de evenementenvergunning wel eisen stellen met betrekking tot veiligheid en de inzet van portiers. Vraag bij uw gemeente naar de specifieke regels met betrekking tot veiligheid en de inzet van portiers.
 
Overige informatie
Al het bovenstaande geldt in beginsel niet voor portiers die werkzaam zijn in hotels en andere logiesvertrekkende bedrijven (tenzij zij echte beveiligingswerkzaamheden verrichten). Voor hen geldt het 'reguliere' regime van de wet. De beperkte vergunning en de daaraan gekoppelde opleiding Horecaportier is niet op hen van toepassing.
 
Als u geen portiers heeft, hoeft u ook niet aan de wetgeving te voldoen. Bovendien zijn portiers niet verplicht. Pas als u portiers heeft maar niet aan de wetgeving voldoet, is er sprake van een economisch delict en loopt u het risico dat u een boete opgelegd krijgt.
 
De wetgeving is ook op horecaondernemers van toepassing die slechts in incidentele gevallen portiers aan de deur hebben staan. In dat geval is het wellicht verstandig om portiers in te huren bij een erkend beveiligingsbedrijf.

Terug