De kantineregeling

Sportclubs, scholen en sociaal-culturele instellingen mogen gebruikmaken van de "kantineregeling". Onder bepaalde voorwaarden geldt een BTW-vrijstelling tot een bedrag van € 68.067 voor kantineactiviteiten. Die voorwaarden van de fiscusmoeten toezien op het voorkomen van oneerlijke mededinging richting de reguliere horeca.

Het moet daarbij gaan om een vorm van kantine-exploitatie die als een normale nevenactiviteit van de onder de regeling vallende organisaties beschouwd  kan worden en plaatsvindt tijdens activiteiten binnen het kader van de doelstelling.

Wanneer een vrijstelling? 
De levering van eten en drinken is vrijgesteld als de ontvangsten inclusief btw hiervan niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar. De genoemde rechtspersonen, scholen en instellingen kunnen deze vrijstelling toepassen naast de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.

De kantineregeling geldt voor:

  • Sportverenigingen
  • Muziekverenigingen
  • Speeltuinverenigingen
  • Instellingen voor jeugdwerk
  • Bejaardensociëteiten
  • Hobbyclubs
  • Buurtverenigingen
  • Dorpshuizen en wijkcentra
  • Scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Voorwaarden
Men kan de kantineregeling toepassen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De totale ontvangsten van uw kantine inclusief btw zijn niet hoger dan € 68.067 per jaar. Hieronder vallen het verkopen van eten, drinken, rookwaren en de inkomsten van speelautomaten.

In de kantine vinden uitsluitend normale (verenigings)activiteiten plaats, maar geen bruiloften, jubilea en dergelijke van individuele leden of derden.
De kantine van een sportvereniging kan wel voor een maximum van 12 dagen per jaar open gesteld worden voor sportieve activiteiten van derden die dezelfde sport bedrijven.
De inkomsten van de kantine komen ten goede aan de vereniging of instelling. Exploitatieoverschotten van de kantine worden aangewend voor de hoofdactiviteit.
De btw over kosten en inkoop voor de kantineverkopen trekt men niet af als voorbelasting.

Als in enig jaar de jaarlijkse omzetgrens van € 68.067 wordt overschreden, wordt de barexploitatie het jaar daarop wel in de BTW heffing betrokken. Is de omzet in dat jaar echter weer lager dan de grens, dan blijft de vrijstelling gehandhaafd. De kantinevrijstelling geldt per kantine. Mocht een stichting of vereniging kantines op meerdere locaties exploiteren dan geldt de vrijstelling per kantine.

Terug