Richtsnoeren samenwerking ondernemingen

Mededingingswet en de mededingingsregels. U kunt hiermee te maken krijgen bij onder meer het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden, informatieverschaffing over kostprijsontwikkelingen en -berekeningen en wederzijdse uitwisseling van diverse marktgegevens.

Wat mag u wel en wat mag u niet onderling afspreken? Welke bedrijfsgegevens mag u aan elkaar doorspelen? Wanneer leiden samenwerking en onderlinge afspraken tot onderling afgestemd marktgedrag? Wat mag een brancheorganisatie op deze gebieden voor haar leden doen? Dat zijn vragen die in de praktijk rijzen bij ondernemers. Deze vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden.

Mededingingswet

Op grond van de wet zijn mededingingsbeperkende afspraken verboden. In artikel 6 van de Mededingingswet staat: overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling afgestemde gedragingen van ondernemingen zijn verboden, als zij ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Uitzonderingsgronden

De bevoegheid van de NMa om ontheffing van mededingingsbeperkende afspraken te verlenen, is komen te vervallen. De uitzonderingsgrond van het Europese kartelverbod heeft zogenaamde "rechtstreekse werking" verkregen. Dit betekent dus dat er nu een ‘exception legale' bestaat. Sinds 1 mei 2004 moeten ondernemingen zelf beoordelen of hun afspraken voldoen aan de uitzonderingscriteria van artikel 81, lid 3 EG-verdrag en in dat geval dus niet verboden zijn.

NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is bevoegd om vormen van samenwerking tussen ondernemingen te toetsen aan de wet. De NMa heeft extra duidelijkheid willen scheppen over de wijze waarop de aan haar toekomende taken en bevoegdheden zullen worden uitgeoefend. In juni 2001 zijn de zogenaamde ‘Richtsnoeren samenwerking bedrijven' uitgevaardigd. Die hebben tot doel vóóraf inzicht te verschaffen in de criteria die gehanteerd zullen worden bij handhaving van de Mededingingswet. Per categorie samenwerkingsvormen wordt aangegeven welke nu wel of niet onder het kartelverbod vallen.

Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen

De Nederlandse Mededingautoriteit (NMa) publiceerde in 2005 een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen. Met behulp van deze Richtsnoeren - met bijbehorende leeswijzer - kunnen ondernemingen zelf nagaan in hoeverre zij met concurrenten mogen samenwerken. Die versie van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen is in mei 2008 wederom geactualiseerd omdat het mededingingrecht zich steeds verder ontwikkeld heeft sinds de eerste publicatie daarvan in juni 2001.

U kunt de inhoud van de richtsnoeren van de NMa inzien op en downloaden van de NMa website.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Zoek op thema